Savjetovanje Kartografija, geoinformacije i nove tehnologije
Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb
17-18. rujna 2004.

Ivka Kljajić, Miljenko Lapaine
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
itunjic@geof.hr, mlapaine@geof.hr

Kartografi Like

Sažetak

Svakome je narodu jedna od prijekih potreba sustavno obrađena i objavljena biobibliografska građa o svim onim ljudima koju su u višestoljetnom povijesnom kretanju pridonosili izgradnji njegova materijalnog i duhovnog života. Pojedini narodi takve priručnike već imaju, a u nekih se upravo izrađuju. O složenosti takva posla rječito govori činjenica da njihova izrada ponekada traje i po nekoliko desetljeća.

U Hrvatskoj dosad nije objavljena ni jedna leksikografska publikacija koja bi se bavila samo kartografima, no postoje djela u kojima se mogu naći podaci o hrvatskim kartografima. Osnovne izvore građe čini nekoliko monografija, kataloga izložbi karata, zbornici radova sa simpozija, razne spomenice, enciklopedije i leksikoni te časopisi.

Biografski i bibliografski podaci o hrvatskim kartografima prikupljaju se sustavno od 1995. u okviru znanstveno-stručnog projekta Hrvatski kartografi koji se izvodi na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studenti na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju na Geodetskom fakultetu obrađivali su hrvatske kartografe u okviru svojih seminarskih, diplomskih, magistarskih radova i disertacija. Na osnovi prikupljenih podataka izrađena je baza podataka koja sadrži odgovarajuće biografske i bibliografske podatke.

U radu su obrađeni oni hrvatski kartografi iz naše baze podataka, koje možemo smatrati kartografima Like. Prema našoj definiciji hrvatski kartografi nisu samo Hrvati ili ljudi hrvatskog podrijetla koji su živjeli diljem svijeta i djelovali na području kartografije, nego i pripadnici drugih naroda i narodnosti koji su rođeni na tlu Hrvatske, bez obzira gdje su boravili, te stranci koji su živjeli i djelovali na hrvatskom tlu dajući svoj doprinos kartografiji.