Savjetovanje Kartografija, geoinformacije i nove tehnologije
Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb
17-18. rujna 2004.

Vesna Poslončec-Petrić, Stanislav Frangeš
Zavod za kartografiju, Geodetski fakultet, Zagreb
e-mail: vesna.posloncec@geof.hr, stanislav.franges@geof.hr

Autokarte Republike Hrvatske

Sažetak

Pod pojmom prometnice smatraju se objekti i uređaji koji služe za promet, tj. promjeni mjesta (lokacija) osoba, dobara, vijesti i energije. Kao osnovna karakteristika pri razvrstavanju prometnica uzima se prostor kojim se promet odvija. Prema tome, prometnice se dijele na kopnene, koje mogu biti cestovne i željezničke, vodene, koje mogu biti jezerske, riječne i morske, zračne i specijalne. Kopneni promet odvija se prvenstveno putovima, koji se, kad imaju izgrađeni tvrdi kolnik, nazivaju ceste, a kad su namijenjeni isključivo prometu motornim vozilima nazivaju se autoceste. Ostale kopnene prometnice jesu željezničke i tramvajske pruge, uspinjače, žičare, dalekovodi, plinovodi, naftovodi, transportne trake i vodovi za prijenos vijesti. Prometnice se međusobno razlikuju izgledom, odnosno prometnim mogućnostima, a one ovise o njihovoj tehničkoj izvedbi. Jedna vrsta prometnica može se dijeliti u podvrste prema gospodarskom i društvenom značenju.

Za orijentaciju pri vožnji automobilom i sličnim prijevoznim sredstvima izrađuju se autokarte za prostor regije, države, kontinenta i dr. Osim na jednom listu priručnog formata, koji se može prikladno savinuti, autokarte se izrađuju i u obliku atlasa. Na autokartama je naglašen prikaz cestovnih prometnica, s prikazom svih objekata koji služe prometu te s podacima o udaljenostima između pojedinih čvorišta. Prikaz ostalih općih geografskih objekata redovito je pojednostavljen. Posebno se ističu autoceste, granični prijelazi, benzinske postaje i sl. Autokarte često sadrže, kao pomoćne karte, planove gradova s prikazom najprikladnijih prolaza kroz naselja.

U radu su analizirane postojeće autokarte Republike Hrvatske. Na primjerima su dane neke njihove dobre karakteristike, odnosno manjkavosti koje bi trebalo u budućim izdanjima poboljšati.

Ključne riječi: kartografija, autokarte Republike Hrvatske