Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Production of Electronic Navigation Chart and a Classical Chart from a Joint Database (Cell HR400033, Šibenik Channel – 33)
Valerija Filipović, Mendi Čala, Goran Strinić, Željko Bradarić

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Mimoza I Hall, 2nd floor
Date: 2010-11-26 03:15 PM – 03:30 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Dosadašnja praksa Hrvatskoga hidrografskog instituta (HHI) bila je izrada Elektroničke navigacijske karte (ENC) iz postojeće papirnate karate. Ta je praksa promijenjena i u radu se prikazuje proces izrade ENC-a, ćelije HR400033, prilazne pomorske karte, mjerila 1:25 000, u Mercatorovoj projekciji elipsoida WGS84, te proces izrade klasične pomorske karte Šibenski kanal – 33 iz odgovarajuće ćelije.

Pomorska karta je jedno od osnovnih navigacijskih pomagala kojim se pomorac, odnosno navigator služi u plovidbi na brodu, a prikazuje dubine, vrstu dna, elevaciju, konfiguraciju i vrstu obale, opasnosti i pomoć u navigaciji. Plovidbeno područje koje je prikazano na ćeliji HR400033 (Šibenski kanal) obuhvaća prilaz luci Šibenik sa skupinom većih i manjih otoka (Prvić, Lupac, Zlarin, Drvenik, Krapanj) te ostalih otočića i hridi. Od važnih i iznimno zahtjevnih plovidbenih putova ističu se ovi frekventni prilazi luci Šibenik: Zlarinski i Šibenski kanal te Kanal Sv. Ante. U skladu s trendom povećanja prometa krstarica (cruisera) u tome dijelu Jadrana, HHI stavlja visoki prioritet na izradu te karte. U sjeverozapadnom dijelu luke Šibenik nastavlja se plovidbeno područje prema Prokljanskom jezeru i rijeci Krki koja je i plovidbeni put prema marini i mjestu Skradin. To je područje poznato kao prilazni put prema nacionalnom parku „Krka“ prema kojem je promet jahti i malih brodova vrlo velik. Iako se na tom planu ne obrađuje područje Prokljanskoga jezera, ta prilazna pomorska karta Šibenski kanal – 33, ćelija HR400033, od posebnoga je značaja za nautički promet prema tom području.

Na mrežnim stranicama www.hhi.hr nalazi se katalog nautičkih karata i ENC ćelija u GIS formatu. Katalog je razvijen na platformi Google EarthTM te se može upotrijebiti izravno s mrežnih stranica HHI-a. U njemu su prikazane sve karte i ENC ćelije s podacima o zahvatu i ostalim informacijama.

Ključne riječi: elektronička navigacijska karta (ENC), pomorska karta, baza geopodataka, dKart Editor, dKart Publisher


Full Text: Presentation