Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, Charles François, hidrograf i kartograf (Neuville-au-Port, Marne, 6. VIII. 1766 - Pariz, 16. III. 1854). Hidrografskim inženjerom Hidrografskog instituta Mornarice u Parizu imenovan je 1785. Uočio je da su pravila po kojima se izrađuju pomorske karte netočna, jer su se crtale prema podacima iz brodskih dnevnika i prema smjerovima i opažanjima pomoraca. Da bi usavršio metodu za izradu pomorskih karata ukrcao se 1791. na brod La Recherche koji je išao u potragu za nestalom ekspedicijom La Pérousea u zapadnom Pacifiku. Na tom je putovanju upotrebljavao astronomska i geodetska opažanja za određivanje pojedinih položaja, određivao koordinate točaka geodetske hidrografske izmjere novom računskom metodom te izvodio geofizička mjerenja. Nizozemci su ga 1793. internirali u Surabaji, a kasnije su ga zadržali Englezi u južnoj Africi. Godine 1796. vratio se u Pariz na dotadašnju dužnost, a 1804. postao je zamjenik direktora Hidrografskog instituta Mornarice. U razdoblju od 1799. do 1805. izvodio je mjerenja na području ušća Rajne u vezi s Napoleonovom namjerom da na ušću Rajne izgradi ratnu luku. Po nalogu Napoleona, 1806. u svojstvu zamjenika direktora Hidrografskog instituta Mornarice, a uz pomoć hidrografskog inženjera Daussyja s brodom Tician izveo je hidrografska mjerenja obale i luka Jadranskog mora, odnosno Mletačkog zaljeva. Kao rezultat mjerenja, nastao je glasoviti, rukopisni pomorski atlas Reconnaissance hydrographique des ports du Royaume d'Italie... (Hidrografski prikaz luka Kraljevstva Italije...). Atlas su pod vodstvom talijanskog ministra rata, generala Caffarellija, kartografski oblikovali talijanski kartografi Birasco i Ekerlin iz Deposito generale della guerra. Taj atlas neki nazivaju Beautemps-Beaupréov atlas istočne obale Jadrana, jer je izrađen na osnovi podataka hidrografske izmjere koju su na Jadranu proveli francuski hidrografi u proljeće i ljeto 1806. pod zapovjedništvom hidrografa Beautemps-Beaupréa, a neki Napoleonov atlas istočne obale Jadrana, jer postoje ozbiljne indikacije da je bio izrađen specijalno za Napoleona. Za taj se atlas dugo vremena nije znalo, jer se ne spominje u svjetskoj literaturi, u katalozima, znanstvenim radovima, a ni u enciklopedijama. Otkrio ga je 1978. splitski kolekcionar starih karata T. Radman u antikvarijatu Weinreb & Douwma Ltd. u Londonu. Uz atlas je priložen i Beautemps-Beaupréov izvještaj koji je napisan u Parizu u srpnju 1807, a ima 65 stranica kaligrafski ispisanog teksta, dopunjuje atlas i s njim čini nedjeljivu cjelinu. U uvodnom dijelu izvještaja navedeni su nedostaci ranijih pomorskih karata, zatim su opisane ondašnje prilike i situacija na Jadranu, a nakon toga je detaljan opis svake luke prikazane u atlasu. Potpisali su ga vlastoručno Beautemps-Beaupré i ministar Caffarelli. Atlas je zajedno s originalnim izvještajem kupila Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 1979. U atlasu se nalazi 17 listova, od kojih 15 pomorskih planova i karata i dva lista krajolika, od Pirana do Splita. Planovi, karte i slike krajolika su originali, ručno nacrtani tušem i vodenim bojama na akvarel papiru ručne izrade. Atlas sadrži plan sidrišta Pirana, lučki plan Umaga, lučki plan Mirne, lučki plan Poreča, plan Limskog kanala, lučki plan Pule, lučki plan Verude, kartu istarske obale od rta Barbarige do rta Bumbišta, tri siluete krajolika rta Mužilja (Brankorasa) i ulaza u pulsku luku, lučki plan Zadra, kartu Pašmanskog tjesnaca, četiri siluete krajolika Pašmanskog tjesnaca, lučki plan Šibenika, kartu ulaza u šibensku luku, lučki plan Rogoznice, kartu prilaza Šibeniku i Rogoznici, lučki plan Splita. Nakon provedene hidrografske izmjere u Jadranskom moru 1806. pod vodstvom Beautemps-Beaupréa, osim spomenutog atlasa 1807. izrađena je karta Dalmacije koju je čuvao Napoleon. Za izradu te karte mjernici su se služili postojećim kartama, tako da su karte prvo smanjene u isto mjerilo 1:100 000 i dopunjene astronomskim podacima i opažanjima za gradove Zadar, Split i Dubrovnik. Poznata je pod nazivom Napoleonova karta Dalmacije. Ta je karta uništena 1812, ali je Ratni ured u Francuskoj posjedovao stare skice i crteže karata prema kojima je nacrtana druga karta Dalmacije, koja je bila slična prethodnoj. Karta se čuva u Archives des cartes Ministere de la guerre, Dépôt de la guerre. Sastoji se od 13 listova: Južni dio Kvarnera s Velebitskim i Zadarskim kanalom; Triplex Confinium, granica Dalmacije, Austrijskog i Osmanskog Carstva; Dugi otok, Pašman i Kornati; Primorje i zaleđe Šibenika; Zaleđe Splita s granicama Dalmacije i Osmanskog Carstva; Otoci Šolta, Drvenik i Vis; Splitsko i makarsko primorje; Donji tok Neretve; Korčula i Lastovo; Područje Dubrovačke Republike s Pelješcem i Mljetom i dr. Po povratku u Francusku Beautemps-Beaupré proveo je izmjeru obale između Rajne i Labe, a od 1816. do 1838. obale Francuske. Godine 1848. umirovljen je u 82 godini života. Kroz 63 godine svoga plodnog rada utemeljio je načela precizne hidrografije i odgojio generacije inženjera, zato su ga Francuzi i Englezi nazvali "ocem hidrografije". Prvi je u praksi primijenio geometrijska pravila perspektive. Osim atlasa objavio je i zbirke od nekoliko stotina pomorskih karata pod nazivom Pilote Française i Nouveau Neptune. Bio je član Francuske akademije znanosti.

DJELA: Neptun des Cartes Orientales et du Grand Archipel d'Asie. 1792-93. - Atlas de la Mer Baltique. Oko 1796. - Reconnoissance Hidrographique des Ports du Royaume d'Italie situés sur les cotes du Golphe de Venise. Pariz 1806. - Atlas du Voyage de Bruny - d'Enterecasteaux. 1807. - Pilote Française. 1822. (1844). - Nouveau Neptune.

LIT.: P. Mardešić: Beautemps-Beaupré, Charles François, u: V. Brajković i P. Mardešić (ur.): Pomorska enciklopedija, sv. 1. Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1972, str. 324-326. - F. Racetin: Pomorski atlas istočne obale Jadrana, u: V. Brajković (ur.): Pomorska enciklopedija, sv. 6. Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1983, str. 281-282. -C. Moreland, D. Bannister: Antique Maps. Oxford 1986. - A. Pandžić: Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske, katalog izložbe. Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb 1988, str. 125. - F. Racetin: Otkupljen Napoleonov atlas Jadrana. Slobodna Dalmacija 5. VI. 1987, Split 1987. - F. Racetin: Beautemps-Beauprés Atlas der Hafen am Ostufer Adrias. Geodätische und Kartogaphische Tage, Dresden, 1-4. September 1987, str. 25-26. - A. I. Simović (ur.): Pomorski leksikon. Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb 1990, str. 68. - M. Kozličić: Beautemps-Beaupré o Jadranu 1806. godine. Pomorski zbornik 1995, 33, str. 259-279. - A. Sošić: Kartografi Istre, magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996, str. 80-81. - Beautemps-Beaupré, Charles François, u: D. Brozović (ur.): Hrvatska enciklopedija, knj. 2. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb 2000, str. 4. - D. Novak: Napoleonova karta Dalmacije, rukopis. 2001. - M. Pastoureau: Some interesting maps of Croatia kept in the Bibliotheque Nationale in Paris, rukopis. 2001.