Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

• BANOVAC, Branka
• BATISTA, Verigo
• BAUČIĆ, Stipe
• BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
• BIRIN, Igor
• BOCK, Fried
• BONIFACIO, NATALE
• BOUCAUT, Steffano
• BRAUT, Napolion
• CORONELLI, VINCENZO MARIA
• CVITANOVIĆ, Alfonso
• D'ADDA, Antonio
• D'EMILIJS, Luigi
• DOKOZA, Serdo
• FARIČIĆ, Josip
• FAVENTINI, Kuzma
• FEOLI, A
• FINCK, Josef
• FLODER, A
• FORTIS, Alberto
• FRANGEŠ, Stanislav
• FURLANETO, Lodovico
• GOLDNER, Milena
• GRAFF, Božidar
• GRANDIS, Antonio
• GRIMANI, Francesco
• HATZINGER
• HEINBUCHER
• HIRSCHMANN, Ruth
• JAKAŠA, Darije
• JUSTER, Giuseppe
• KALOGJERA, Ante
• KANZA, Antonio
• KISIĆ, Anica
• KLIMA
• KLOBUČARIĆ, Ivan
• KOZLIČIĆ, Mithad
• KRALJEV, Dragan
• KRIŽOVAN, Zvonimir
• LECHNER, R
• LEINWAND
• LEROTIĆ, Ivan
• LODOLI, Giovanni Battista
• LOVRIĆ, Paško
• LUČIĆ, Josip
• LUKAČEVIĆ, Nikola
• MAGAŠ, Damir
• MARKOVIĆ, Ante
• MARKOVIĆ, Mirko
• MARTINOVIĆ, Suzana
• MARTONITZ, Johann
• MATULOVICH, A.
• MEDAR, Mladen
• MELCHIORI
• MORTIER, Pierre
• MÜLLER, Antonio
• MÜLLER, Wilh(elm)
• MULJAČIĆ, Žarko
• NOVAK
• NOVAK, Ivo
• OBAD, Stijepo
• ODDI, Angielo
• PAAR, Ivan
• PANDŽIĆ, Ankica
• PAVLIČEVIĆ, Dragutin
• PEKOTA
• POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
• PROCHAZKA
• PUŠIĆ, Borivoj
• RACETIN, Filip
• REILLY, Franz Johann Joseph von
• REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
• ROSACCIO, Giuseppe
• ROTA-KOLUNIĆ, Martin
• SANTINI, Giuseppe
• SANTINI, Pietro
• SCHAUER, A.
• SCHILLING
• SINDIK, Ilija
• SMOLJAN, Zdravko
• ŠOŠTARIĆ, Kruno
• ŠTEFANAC, Slavko
• ŠULJIĆ, Leticija
• TABOROVIĆ
• TOPALOVIĆ, Duško 
• TRAUX, Maximilian
• VEKARIĆ, Nenad
• ZANCHI, Antonio de
• ZANNONI, ANDRIJA
• ZAVOREO, Franjo
• ŽUPAN, Robert
        

ŠOŠTARIĆ, Kruno, geodet i kartograf (Zagreb, 2. VI. 1952). Gimnaziju, prirodoslovno-matematički smjer završio je 1971. u Zagrebu. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1999. na studiju za stjecanje više stručne naobrazbe. Od 1981. radi u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je u izradi Atlasa svijeta iz 1978, kartografskih priloga za Vojni leksikon iz 1981. i kartografskih priloga za Istra-vodič iz 1988. Od 1994. do 1996. radio je na računalnoj izradi zrakoplovnih karata za Hrvatsko civilno zrakoplovstvo prema međunarodnim standardima International Civil Aviation Organization. Bio je suradnik pri izradi turističkih planova Opatije, Senja, Zadra. Radio je na računalnoj izradi planova naselja Kampor u mjerilu 1:10 000 i Supetarska Draga u mjerilu 1:11 000.

DJELA: Omiš, zidni i priručni plan grada i karta općine u mjerilima 1:4000, 1:7500 i 1:100 000 (koautori: P. Lovrić i M. Zdenković). Samoupravna interesna zajednica u komunalno-stambenoj oblasti, Omiš 1984. - Neka iskustva u izradi maski Kimotovim postupkom (koautor Z. Križovan). 5. jugoslavensko savjetovanje o kartografiji, Novi Sad 1986, Zbornik radova I, str. 191-198. - Karlovac, turistički plan grada u mjerilu 1:11 000 (koautori: P. Lovrić i I. Birin). Turistička zajednica grada Karlovca, 1995. - Otok Krk, turistička karta u mjerilu 1:50 000. 1998.

LIT.: D. Križanac: Kartografi Zavoda za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1985-1995, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996.