Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

• BANOVAC, Branka
• BATISTA, Verigo
• BAUČIĆ, Stipe
• BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
• BIRIN, Igor
• BOCK, Fried
• BONIFACIO, NATALE
• BOUCAUT, Steffano
• BRAUT, Napolion
• CORONELLI, VINCENZO MARIA
• CVITANOVIĆ, Alfonso
• D'ADDA, Antonio
• D'EMILIJS, Luigi
• DOKOZA, Serdo
• FARIČIĆ, Josip
• FAVENTINI, Kuzma
• FEOLI, A
• FINCK, Josef
• FLODER, A
• FORTIS, Alberto
• FRANGEŠ, Stanislav
• FURLANETO, Lodovico
• GOLDNER, Milena
• GRAFF, Božidar
• GRANDIS, Antonio
• GRIMANI, Francesco
• HATZINGER
• HEINBUCHER
• HIRSCHMANN, Ruth
• JAKAŠA, Darije
• JUSTER, Giuseppe
• KALOGJERA, Ante
• KANZA, Antonio
• KISIĆ, Anica
• KLIMA
• KLOBUČARIĆ, Ivan
• KOZLIČIĆ, Mithad
• KRALJEV, Dragan
• KRIŽOVAN, Zvonimir
• LECHNER, R
• LEINWAND
• LEROTIĆ, Ivan
• LODOLI, Giovanni Battista
• LOVRIĆ, Paško
• LUČIĆ, Josip
• LUKAČEVIĆ, Nikola
• MAGAŠ, Damir
• MARKOVIĆ, Ante
• MARKOVIĆ, Mirko
• MARTINOVIĆ, Suzana
• MARTONITZ, Johann
• MATULOVICH, A.
• MEDAR, Mladen
• MELCHIORI
• MORTIER, Pierre
• MÜLLER, Antonio
• MÜLLER, Wilh(elm)
• MULJAČIĆ, Žarko
• NOVAK
• NOVAK, Ivo
• OBAD, Stijepo
• ODDI, Angielo
• PAAR, Ivan
• PANDŽIĆ, Ankica
• PAVLIČEVIĆ, Dragutin
• PEKOTA
• POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
• PROCHAZKA
• PUŠIĆ, Borivoj
• RACETIN, Filip
• REILLY, Franz Johann Joseph von
• REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
• ROSACCIO, Giuseppe
• ROTA-KOLUNIĆ, Martin
• SANTINI, Giuseppe
• SANTINI, Pietro
• SCHAUER, A.
• SCHILLING
• SINDIK, Ilija
• SMOLJAN, Zdravko
• ŠOŠTARIĆ, Kruno
• ŠTEFANAC, Slavko
• ŠULJIĆ, Leticija
• TABOROVIĆ
• TOPALOVIĆ, Duško 
• TRAUX, Maximilian
• VEKARIĆ, Nenad
• ZANCHI, Antonio de
• ZANNONI, ANDRIJA
• ZAVOREO, Franjo
• ŽUPAN, Robert
        

POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna, geodetkinja i kartografkinja (Vinkovci, 1. VII. 1966). Maturirala je 1985. u Centru usmjerenog obrazovanja, matematičko-informatički smjer u Vinkovcima. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1993. Stručni ispit položila je 1994. Poslijediplomski studij, usmjerenje Fotogrametrija i kartografija na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2002. godine obranom magistarskog rada pod naslovom Uspoređivanje programskih paketa za automatsko sjenčanje reljefa. Nakon diplomiranja zaposlila se u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta kao stručna suradnica. Na istom fakultetu izabrana je 1997. za asistenticu u Zavodu za kartografiju iz kolegija Geodetsko crtanje, Opća kartografija, Tematska kartografija, Kartografska reprodukcija, Kartografska vizualizacija i Topografska kartografija. Sudjelovala je na znanstvenom projektu Hrvatska kartografija - znanstvene osnove. Suradnica je na znanstvenom projektu Kartografija i nove tehnologije. Sudjelovala je pri izradi karte Nacionalnog parka Kornati 1:50 000, karte Županije šibenske 1:100 000, karte Istre i Kvarnera 1:100 000, autokarte Republike Hrvatske 1:600 000, autokarte Slavonije i Baranje 1:300 000, turističke karte Zadarske županije. Bila je konzultantica za kartografiju Školskog atlasa iz 2000. godine nakladnika Alfa d.d. Zagreb. Članica je Hrvatskog geodetskog društva i Saveza izviđača Hrvatske. Godine 1993. dobila je Rektorovu nagradu za studentski rad pod naslovom Usporedba datoteke centroida naselja i Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

DJELA: Turistička karta općine Netretić u mjerilu 1:50 000. Županija karlovačka, Općina Netretić, 1997. - Turistička karta Nacionalnog parka Krka u mjerilu 1:35 000 (koautor I. Birin). Javna ustanova Nacionalni park Krka, Šibenik 1998. - Kartografika digitalne fotokarte (koautor S. Frangeš). Sto godina fotogrametrije u Hrvatskoj, Zagreb 1998, Zbornik radova, str. 235-240. - Current Changes in Cartographic Visualisation (koautori: S. Frangeš i M. Lapaine). 8th International Conference in Central Europe on Computer Graphics - Visualization and Interactive Digital Media 2000, Plzen 2000, Proceedings, pp. 17-21. - Uspoređivanje programskih paketa za automatsko sjenčanje reljefa, magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2002.