Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

• BANOVAC, Branka
• BATISTA, Verigo
• BAUČIĆ, Stipe
• BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
• BIRIN, Igor
• BOCK, Fried
• BONIFACIO, NATALE
• BOUCAUT, Steffano
• BRAUT, Napolion
• CORONELLI, VINCENZO MARIA
• CVITANOVIĆ, Alfonso
• D'ADDA, Antonio
• D'EMILIJS, Luigi
• DOKOZA, Serdo
• FARIČIĆ, Josip
• FAVENTINI, Kuzma
• FEOLI, A
• FINCK, Josef
• FLODER, A
• FORTIS, Alberto
• FRANGEŠ, Stanislav
• FURLANETO, Lodovico
• GOLDNER, Milena
• GRAFF, Božidar
• GRANDIS, Antonio
• GRIMANI, Francesco
• HATZINGER
• HEINBUCHER
• HIRSCHMANN, Ruth
• JAKAŠA, Darije
• JUSTER, Giuseppe
• KALOGJERA, Ante
• KANZA, Antonio
• KISIĆ, Anica
• KLIMA
• KLOBUČARIĆ, Ivan
• KOZLIČIĆ, Mithad
• KRALJEV, Dragan
• KRIŽOVAN, Zvonimir
• LECHNER, R
• LEINWAND
• LEROTIĆ, Ivan
• LODOLI, Giovanni Battista
• LOVRIĆ, Paško
• LUČIĆ, Josip
• LUKAČEVIĆ, Nikola
• MAGAŠ, Damir
• MARKOVIĆ, Ante
• MARKOVIĆ, Mirko
• MARTINOVIĆ, Suzana
• MARTONITZ, Johann
• MATULOVICH, A.
• MEDAR, Mladen
• MELCHIORI
• MORTIER, Pierre
• MÜLLER, Antonio
• MÜLLER, Wilh(elm)
• MULJAČIĆ, Žarko
• NOVAK
• NOVAK, Ivo
• OBAD, Stijepo
• ODDI, Angielo
• PAAR, Ivan
• PANDŽIĆ, Ankica
• PAVLIČEVIĆ, Dragutin
• PEKOTA
• POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
• PROCHAZKA
• PUŠIĆ, Borivoj
• RACETIN, Filip
• REILLY, Franz Johann Joseph von
• REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
• ROSACCIO, Giuseppe
• ROTA-KOLUNIĆ, Martin
• SANTINI, Giuseppe
• SANTINI, Pietro
• SCHAUER, A.
• SCHILLING
• SINDIK, Ilija
• SMOLJAN, Zdravko
• ŠOŠTARIĆ, Kruno
• ŠTEFANAC, Slavko
• ŠULJIĆ, Leticija
• TABOROVIĆ
• TOPALOVIĆ, Duško 
• TRAUX, Maximilian
• VEKARIĆ, Nenad
• ZANCHI, Antonio de
• ZANNONI, ANDRIJA
• ZAVOREO, Franjo
• ŽUPAN, Robert
        

FARIČIĆ, Josip, geograf i povjesničar (Zadar, 16. VI. 1976). Osnovnu i srednju školu završio je u Zadru. Diplomirao je 1998. na Odsjeku za geografiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Od veljače 1999. zaposlen je u Odsjeku za geografiju Filozofskog fakulteta u Zadru, najprije kao znanstveni novak na projektu Geografske osnove razvitka malih hrvatskih otoka, a potom kao mlađi asistent za područja Fizička geografija (Geomorfologija i Klimatologija) i Kartografija. Pomoćnik je glavnog urednika časopisa Geoadria od 1997. U okviru diplomskog rada obrađivao je karte u Coronellijevim atlasima s kraja 17. st. na kojima su prikazane hrvatske zemlje. Sam ili u koautorstvu objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te kritičkih prikaza s područja geografije i povijesti. Sudjelovao je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Član je Hrvatskog geografskog društva i član-radnik Matice hrvatske, a od 1997. tajnik Hrvatskog geografskog društva Zadar. Član je Nadzornog odbora Hrvatskog kartografskog društva. Dobio je tri Nagrade Sveučilišta u Splitu kao najbolji student geografije 1997, 1998. i 1999.

DJELA: Osnovna prirodno-geografska obilježja otoka Rave u zadarskom arhipelagu (koautor D. Magaš), sa 6 kartografskih prikaza. Geoadria 1999, 4, str. 33-60. - Osnovna prirodno-geografska obilježja otoka Premude u zadarskom arhipelagu (koautori: D. Magaš i M. Surić), s 5 kartografskih prikaza. Geoadria 1999, 4, str. 61-88. - Geografske osnove razvitka otoka Ugljana (koautor D. Magaš). Geoadria 2000, 5, str. 49-92. - Elafitsko otočje - fizičko-geografska obilježja u funkciji društveno-gospodarskog razvitka (koautori: D. Magaš i M. Surić). Geoadria 2001, 6, str. 31-56.