Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

MARKOVIĆ, Mirko, povjesničar, geograf i kartograf (Slavonski Brod, 22. VI. 1929). Gimnaziju je završio u Zagrebu 1948. Nakon toga upisao se na studij arhitekture na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Kao student priključio se akademiku Branku Gušiću na njegovim ekskurzijama po Dinarskim planinama. Napustio je studij arhitekture i započeo studirati geografiju na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu gdje je diplomirao 1961. i doktorirao 1964. tezom Studij predodžbe fizičko-geografskih elemenata na kartama jugoslavenskih zemalja od najstarijih dokumenata do konca 17. stoljeća. Dodijeljena mu je stipendija za specijalizaciju Zaklade Alexander von Humboldt pa je ak. god. 1965/66. proveo u Geografskom institutu Visoke tehničke škole u Münchenu. Nakon završetka studija primljen je kao asistent antropogeograf u Etnološki zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU). Nakon povratka iz Münchena nastavio je raditi u Akademijinom Etnološkom zavodu gdje je 1967. unaprijeđen u zvanje znanstvenog suradnika, a 1971. u zvanje višeg znanstvenog suradnika te 1975. u zvanje znanstvenog savjetnika. Od 1974. obavlja dužnost upravitelja Etnološkog zavoda i tajnika Akademijina Odbora za narodni život i običaje. Od tog vremena, zajedno s akademikom A. Mohorovičićem, uređuje Zbornik za narodni život i običaje. Prve radove počeo je objavljivati po zagrebačkim i ljubljanskim planinarskim časopisima, a radovi su nastali kao rezultat terenskih ekskurzija koje je izvodio sam ili s akademikom Gušićem. Nakon što je postavljen za asistenta iz Antropologije u Etnološkom zavodu, svoj rad posvetio je području geografije. Proučavajući obilnu arhivsku građu, naročito karte i planove naselja, prikupio je opsežnu i do tada nepoznatu građu. S radom na proučavanju naselja započeo je na prostoru Slavonije. Prilično opsežan opus u njegovom znanstvenom radu čine publikacije koje dotiču hrvatsku povijesnu ili kulturnu geografiju. Radeći na izradi doktorske disertacije temeljito je pregledao i proučio veliku Kartografsku zbirku Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu te o toj zbirci napisao iscrpan prikaz s ocjenom njenih rariteta. Njegova stručna aktivnost je izvanredno plodna, osobito je bio marljiv u sakupljanju geografske i kulturno-povijesne bibliografske građe. Do sada je izradio desetak zavičajnih karata hrvatskih većih gradova i okolnih krajeva (Bjelovar, Gospić, Karlovac, Krapina, Osijek, Pula, Rijeka, Split, Varaždin, Zadar, Zagreb), objavio oko 150 stručnih i znanstvenih radova te nekoliko knjige. Njegovo djelo Descriptio Croatiae daje cjelovit prikaz hrvatskih zemalja na geografskim kartama ili zemljovidima od prvih početaka do skorašnjih dana. Djelo je plod tridesetogodišnjeg rada, dugotrajnih napora na prikupljanju i obrađivanju materijala, obilazaka kartografskih zbirki u arhivima, bibliotekama i muzejima, doktorske disertacije, pregleda razvitka kartografije hrvatskih zemalja od najstarijeg vremena do kraja 17. st., geografske bibliografije i kartobibliografije te mnogih objavljenih članaka i studija. Bez obzira što predstavlja do danas najpotpuniji i najširi panoramski pregled kartografije Hrvatske i hrvatske kartografije od početka do kraja 19. st., prema rječima autora, nije zamišljena kao povijest kartografije ovog područja, već na mnogim mjestima upućuje na dublja i šira proučavanja. Descriptio Croatiae podijeljena je u 25 poglavlja, koja su koncipirana kao zasebne tematske cjeline, kao skup radova o kartama ili djelatnosti autora, izdavača i nakladnika u različitim izdavačkim centrima Europe. Drugo njegovo kapitalno djelo pod naslovom Descriptio Bosnae et Hercegovinae podijeljeno je na 17 poglavlja. Kroz naslove poglavlja pa tako i kroz tekst isprepliću se povijest i geografija Bosne i Hercegovine temeljene na kartografskim izvorima, što je naglašeno u naslovima. U sadržaj i u probleme svakog poglavlja autor uvodi primjerenim natuknicama. Upravo raznovrsna i bogata lepeza što ju čini 168 kartografskih priloga - od jednostavnih skica do karata sitnih mjerila bila je autorova znanstvena inspiracija. Više od 70% su reprodukcije iz Ratnog arhiva u Beču. Zahtjevnom analizom i tumačenjem kartografskog sadržaja na njima, autor je uspješno utkao povijesna događanja i geografsku stvarnost dotičnog vremena u jedinstveno djelo. Godine 2001. objavio je treću monografiju s naslovom Hrvatski gradovi na starim planovima i vedutama, u kojoj je čitateljima pokušao približiti prošlost oko 70 hrvatskih gradova na temelju proučavanja starih planova i veduta. To djelo je do sada najopsežnija znanstvena obrada kartografskih dokumenata i veduta koji prikazuju hrvatske gradove od najranijih geografskih predodžbi do pojave suvremenih topografskih karata 19. stoljeća. Knjiga sadrži oko 400 planova i veduta. Godinu dana kasnije objavio je dvije knjige džepnog formata i tri monografije. U knjizi Hrvatska na starim zemljovidima prikazao je pregled razvoja geografskog poznavanja hrvatskih zemalja i njihova prikazivanja na kartama od prvih početaka do kraja 19. st. Na kraju knjige nalazi se 10 reprodukcija starih karata na kojima su prikazana područja Hrvatske. Knjiga Klaudije Ptolemej - O razvoju kartografije do otkrića longitude posvećena je Ptolemejevu djelu Uvod u geografiju (Geografija) u kojem se nalazi i atlas s kartama tada poznatog svijeta. Među tim kartama nalazi se i Peta karta Europe na kojoj su prikazani Ilirik i Panonija. Marković je analizirao geografski sadržaj toga dijela karte pričem detaljnije upoznaje čitatelje kako su na toj karti prikazana naselja, otoci, rijeke, planine i prostorni raspored ilirsko-panonskih plemena. Dao je kratki prikaz geografskih i kartografskih djela u kojima su opisana područja Hrvatske od antike do rane renesanse. U monografiji Kartograf Ivan Klobučarić i Rijeka upoznaje čitatelje s povijesnim razvojem Rijeke i Kvarnerskog primorja proučavanjem starih karata i planova od antike do pojave prvih topografskih karata. Autor daje popis Klobučarićevih kartografskih radova koji se čuvaju u Zemaljskom arhivu Štajerske u Grazu. Detaljno je analizirao geografski sadržaj Klobučarićevih kartografskih djela na kojima se vidi Rijeka, Kvarnersko primorje i ostali dijelovi zapadne Hrvatske, a u knjizi se mogu naći i biografski podaci o Klobučariću, kao i naslovi objavljenih djela o njegovom životu i radu. Djelo je ilustrirano s velikim brojem kartografskih prikaza među kojima se nalaze i Klobučarićeva djela: plan Rijeke, karta Riječkog zaljeva i karta dijela Hrvatske od Rijeke do Omiša, te 15 topografskih skica područja zapadne Hrvatske. Monografija Slavonija: povijest naselja i podrijetlo stanovništva je povijesna sinteza o Slavoniji, s naglaskom na proučavanju prošlosti njezinih naselja te podrijetlu i migracijama njezina stanovništva. Praćenje razvoja naselja i podrijetla stanovništva na tlu današnje Slavonije počeo je od početaka prapovijesti. Djelo sadrži više od 180 kartografskih prikaza, od toga veći dio čine isječci topografskih karata koje su nastale u okviru francjozefske topografske izmjere. Monografija Zagrebačka Šokadija podijeljena je u dva dijela. U prvom dijelu autor daje podatke o prošlosti naselja i stanovništva današnje Slavonije, podrijetlu i etnogenezi Šokaca te najbitnije etnografske karakteristike slavonskih Šokaca. Opisuje migracije stanovništva tijekom 150 godina turske okupacije Slavonije te nakon njezina oslobođenja. Drugi dio monografije posvećen je djelovanju Šokadije tijekom 90 godina njezina postojanja. Monografija je ilustriran s nekoliko kartografskih prikaza na kojima su prikazana područja Slavonije, naslovnim stranicama knjiga, fotografijama na kojima su prikazani šokački običaji, fotografijama članova Šokadije, fotografijama s pojedinih društvenih priredbi i zabava, naslovnicama Biltena Šokadija, te mnogim dokumentima vezanih za Šokadiju. Marković je čan suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Član je Suda časti Hrvatskoga kartografskog društva, a 2002. god. proglašen je počasnim članom toga društva radi njegova izuzetnog doprinosa istraživanju povijesti hrvatske kartografije i objavljivanju velikog broja znanstvenih i stručnih radova, a posebno monografija Descriptio Croatiae, Descriptio Bosnae et Hercegovinae, Hrvatska na starim planovima i vedutama, Brod - kulturno-povijesna monografija, Slavonija: povijest naselja i podrijetlo stanovništva, te Kartograf Ivan Klobučarić i Rijeka.

DJELA: Planinarska specijalna karta Sjeverni Velebit, mjerilo 1:25 000. Planinarski savez Hrvatske, Zagreb 1954. - Studij predodžbe fizičko-geografskih elemenata na kartama jugoslavenskih zemalja od najstarijih dokumenata do konca 17. stoljeća, disertacija. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1964. - Kartografska zbirka Arhiva Hrvatske u Zagrebu. Arhivski vjesnik, Zagreb 1965, str. 373-388. - Pavao Vitezović kao kartograf. Senjski zbornik, Senj 1965, knj. I, str. 160-169. - Rad na proučavanju naše kartografske građe 16. i 17. stoljeća. Zagreb 1966, Ljetopis JAZU, knj. 71, str. 377-383. - Zavičajne karte gradova i njihovih okolnih krajeva: Bjelovar, Gospić, Karlovac, Krapina, Osijek, Pula, Rijeka, Split, Varaždin, Zadar, Zagreb. Školska knjiga, Zagreb 1969-73. - O najstarijim geografskim i pomorskim kartama Jadranskog mora. Pomorski zbornik, Zagreb 1974, knj. 12, str. 491-517. - Razvitak kartografskih upoznavanja današnjih jugoslavenskih zemalja, Prvi dio, Od najstarijih vremena do kraja 17. stoljeća. Zavod za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1975. - Neke bitnije značajke predočavanja gradova SR Hrvatske na starijim geografskim kartama i planovima, Centralna naselja i gradovi SR Hrvatske. Zagreb 1976. str. 137-162. - Some of the More Essential Characteristics in the Presentation of Cities of the Socialist Republic of Croatia in Old Maps and Plans. Geographical Papers 1976, 3, str. 165-193. - Upoznavanje Slavonske Požege i požeškog kraja putem starih geografskih karata i planova. Slavonska Požega 1977, Zbornik Požega 1227.-1977, str. 38-47. - Razvoj prometa i prometnica na području sjeverne Hrvatske kroz studij starijih i novijih karata. Acta historico-economica Iugoslaviae 1978, 5, str. 89-103. - Lika na starim geografskim kartama, u: Udio Like u prirodnim znanostima i privredi, Gospić 1978. str. 99-107. - Iz prošlosti kretanja stočara na području Like, s kartom, u: Udio Like u znanosti i privredi, Gospić 1979. str. 203-208. - Napredak na kartama Hrvatske tijekom 19. stoljeća. Simpozij iz povijesti znanosti, Zagreb 1980, Zbornik II, str. 29-42. - Varaždin i njegova okolica na geografskim kartama 16. i 17. stoljeća. Varaždinski zbornik 1181.-1981, Varaždin 1983, str 391-394. - Poznavanje otoka Raba od antičkih zemljopisaca do pojave prvih topografskih karata, s kartom. Rapski zbornik, Zagreb 1987, str. 47-58. - Hrvatska na karti Varaždinca Stjepana Glavača iz 1673. godine. Radovi Zavoda za znanstveni rad JAZU, Varaždin 1988, knj. 2, str. 369-382. - Dubrovnik i Dubrovačka Republika na starim geografskim kartama. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik 1991, sv. 29, str. 201-205. - Descriptio Croatiae. Naprijed, Zagreb 1993. - Brod - kulturno-povijesna monografija. Slavonski Brod 1994. - Descriptio Bosnae et Hercegovinae. AGM, Zagreb 1998. - Hrvatski gradovi na starim planovima i vedutama. AGM, Zagreb 2001. - Hrvatska na starim zemljovidima. Jesenski i Turk, Zagreb 2002. - Kartograf Ivan Klobučarić i Rijeka. Adamić, Naklada Benja i Povijesno društvo otoka Krka, Rijeka 2002. - Klaudije Ptolemej - O razvoju kartografije do otkrića longitude. Jesenski i Turk, Zagreb 2002. - Slavonija: povijest naselja i podrijetlo stanovništva. Golden marketing, Zagreb 2002. - Zagrebačka Šokadija. Društvo za promicanje hrvatske kulture i baštine Šokadija - Zagreb. Zagreb 2002.

LIT.: Ljetopis JAZU 1980, str. 355-361. - N. Novačić: Karte i kartografi Gospića i okolice, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - Marković, Mirko, u: A. Vujić (ur.): Hrvatski leksikon, II. sv. Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb 1997, str. 68. - P. Novosel-Žic: Mirko Marković, Descriptio Bosnae et Hercegovinae. Hrvatski geografski glasnik 1998, 60, str. 142-143. - R. Župan: Kartografija i kartografi u trokutu Bjelovar, Križevci, Koprivnica, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1999.