Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

KALOGJERA, Ante, geograf, metodičar i prostorni planer (Korčula, 30. VIII. 1931). Osnovnu školu pohađao je u Korčuli, a srednju koju je završio 1952. u Korčuli i Zagrebu. Diplomirao je 1957. na Geografskom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) Sveučilišta u Zagrebu na kojem je i doktorirao 1964. Godine 1970. dobio je stipendiju za specijalizaciju u Italiji, gdje je boravio godinu dana na više znanstvnih ustanova i upoznao složenu geografsku problematiku te zemlje. Po diplomiranju zaposlio se u tadašnjem Urbanističkom birou u Splitu, gdje je obavljao poslove geografa analitičara do odlaska na odsluženje vojnog roka te izradio više stručnih radova za potrebe prostorno-planskih dokumenata. Povratkom iz vojske predavao je Geografiju na Učiteljskoj školi u Šibeniku i Regionalnu geografiju na Višoj pedagoškoj školi Split - centar Šibenik. Na Pedagoškoj akademiji u Šibeniku radio je od 1962, najprije kao predavač, a od 1965. u zvanju profesora više škole. Godine 1966. prešao je na Pedagošku akademiju u Splitu na kojoj je predavao kolegije: Fizička geografija, Regionalna geografija Svijeta, Stanovništvo i Metodika nastave geografije te vodio stručnu geografsku praksu studenata. Nekoliko godina predavao je kolegij Geografski aspekti revitalizacije građevinskog naslijeđa kao vanjski suradnik na poslijediplomskom studiju Zaštita i revitalizacija građevinskog naslijeđa na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1972. izabran je za docenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a do 1974. preuzeo je, uz rad na Pedagoškoj akademiji u Splitu i geografske kolegije na Ekonomskom fakultetu u Splitu i ekonomskim studijima u Dubrovniku. Studij geografije na Pedagoškoj akademiji u Splitu ukinut je 1976, ali je predavanja održavao do 1978. Nakon integracije Pedagoške akademije u Splitu u Filozofski fakultet u Zadru vodio je kolegije Geografija turizma i Metodike nastave prirode i društva. Bio je uključen i u poslijediplomski studij Pomorstvo istočne obale Jadrana na Filozofskom fakultetu u Zadru. Direktor RO Filozofski fakultet u Zadru bio je 1982-85. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 1983. na Filozofskom fakultetu u Zadru, na kojem je u dva mandata bio dekan od 1985. do 1988. kada je prešao na novootvoreni Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu na kojem je predavao Metodiku nastave geografije i Osnove geografije. Godine 1988. stekao je zvanje redovitog profesora na PMF-u u Zagrebu, a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora kao trajno zvanje izabran je 1999. Osnivanjem Odsjeka za geografiju na Filozofskom fakultetu u Zadru vratio se 1994. u stalni radni odnos u toj ustanovi gdje je ostao do umirovljenja 2001. godine. Vodio je kolegije Fizička geografija (Geomorfologija, Klimatologija, Hidrografija) i Osnove kartografije. Od 2000. godine bio je angažiran na poslijediplomskom studiju Povijest Jadranskog pomorstva na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru. Nakon umirovljenja ostao je i dalje vanjski suradnik Filozofskog fakulteta u Zadru, kao mentor i nositelj pojedinih kolegija na Odsjeku za geografiju, predavač na poslijediplomskim studijima. Bio je voditelj oko 80 diplomskih radova. Autor je nekoliko srednjoškolskih udžbenika kao i poglavlja u knjigama. Objavio je više od 70 znanstvenih i stručnih radova. Bio je član brojnih organizacijskih i počasnih odbora kongresa i znanstvenih skupova te sudjelovao s referatima na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Znastvene i stručne radove objavljuje u publikacijama i časopisima: Hrvatski geografski glasnik, Geografski horizont, Geoadria, Geographica Iugoslavica (Ljubljana), Abruzzo (Rim), Radovi geografskog instituta Sveučilišta u Zagrebu, Radovi Pedagoške akademije Split, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, te u zbornicima: Zbornik otoka Korčule, Pašmanski zbornik, Benkovački zbornik, Rapski zbornik, Rogoznički zbornik i dr. S Tomislavom Jelićem izradio je tematske karte Hrvatske u Atlasu svijeta za školu i dom kojeg je izdala Mozaik knjiga iz Zagreba 2000. godine. Sudjelovao je na znanstvenim projektima Procesi geografskog zoniranja u primorju, s temama Otok Korčula i Kninsko-drniška zagora 1962-66, Morfološko izučavanje Jadranskog bazena s temom Prostor srednjeg Jadrana Šibenik - Lastovo 1972-75, Znanstvene osnove dugoročnog društveno-ekonomskog razvoja Dalmacije do 2000. godine. s temom Prirodne karakteristike i obilježja Dalmacije. Bio je voditelj multidisciplinarnog projekta Split 1880-1941. (1991-96) i nositelje teme Demografske karakterisitike splitske regije. Od 1996. surađuje na znanstveno-istraživačkom projektu Geografske osnove razvoja malih hrvatskih otoka. Svojim prinosima surađuje, osim u ustanovama u kojima je bio zaposlen i u Geografskom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskom institutu u Splitu, Urbanističkom zavodu Dalmacije u Splitu, Zavodu za urbanizam općine Šibenik, Mediterrannean Action Plan Šibenik, Leksikografskom zavodu "Miroslav Krleža", Školskoj knjizi Zagreb, HAZU i dr. Sudjelovao je u izradi elaborata i studija: detaljni planovi Prižbe, Korčule, Biograda; generalni plan područja općine Korčula; generalni urbanistički plan Šibenika; urbanistički planovi područja Murter - Pirovac i Vodice - Tribunj; prostorni plan Zajednice općina Split i dr. Od 1994. predsjednik je Povjerenstva za polaganje stručnog ispita za zvanje nastavnika i profesora geografije te učitelja za predmet Priroda i društvo, a od 1999. član je Matičnog povjerenstva za geoznanosti. Pomoćnik je glavnog urednika časopisa Geoadria. Član je Hrvatskog geografskog društva od 1952. Zahvalnicu za uspješan rad i unapređenje geografske struke dobio je od Hrvatskog geografskog društva Zadar 1996.

DJELA: Otok Korčula - regionala studija, disertacija. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1964. - Prirodna osnova geoprostora, udžbenik za I. razred gimnazije (koautor). Školska knjiga, Zagreb 1981. (11 izdanja do 1995.). - Otok Zlarin - mali naseljeni otok (Prirodnogeografske osobine), sa 7 kartografskih prikaza. Geoadria 1997, 2, str. 37-50. - Zemljopis 1, udžbenik za I. razred gimnazije (koautor T. Jelić). Školska knjiga, Zagreb 1996, 1997, 1998, 1999, 2001.

LIT.: D. Magaš: Sedamdeset godina života i četrdeset četiri godine plodnog rada u hrvatskoj geografiji, Ante Kalogjera. Geoadria 2001, 6, str. 176-180.