Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

RACETIN, Filip, geodet i kartograf (Dograde kraj Trogira, 29. III. 1928 - Split, 21. V. 1996). Osnovnu školu pohađao je u Marini, a gimnaziju u Hvaru i Beogradu. Višu geodetsku vojnu akademiju završio je u Beogradu 1959. Diplomirao je 1963. na Geodetskom odsjeku Građevinskog fakulteta u Beogradu. Od 1972. do 1975. uz rad je studirao kartografiju na poslijediplomskom studiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem je magistrirao 1975. radom Suvremeni način izrade originala geografskih naziva. Doktorirao je na istom fakultetu 1978. disertacijom Kartografska istraživanja namijenjena hidrografskom premjeru otvorenog Jadrana Raydistom. Od 1949. do 1959. radio je s prekidima u Vojnogeografskom institutu u Beogradu, a od 1959. do 1967. u Vojnogeografskom institutu u Sarajevu. Jedno vrijeme rukovodio je izvođenjem kartografskih radova kao načelnik Kartografskog odjela, a zatim se bavio unapređenjem izrade karata. Od 1960. do 1967. honorarno je predavao na Višoj geodetskoj školi u Sarajevu i to godinu dana kao asistent, dvije godine kao nastavnik i četiri godine kao profesor. Na Radničkom univerzitetu u Sarajevu honorarno je predavao Kartografiju, Crtanje i Topografiju na tečajevima tehničkih crtača i tehničkih razrađivača geološke struke. Od 1967. radio je u Hidrografskom institutu ratne mornarice (HIRM) u Splitu gdje je tri godine bio redaktor pomorskih karata, te načelnik Kartografskog odsjeka. Od 1968. do 1977. honorarno je predavao Geodeziju u Građevinskom školskom centru u Splitu, a od 1972. do 1975. bio je honorarni asistent za Geodeziju u odjelu zagrebačkog Građevinskog fakulteta u Splitu. Od dolaska u Split stalno je predavao Kartografiju na Mornaričkoj školi te kao izvanredni profesor na Mornaričkoj vojnoj akademiji (MVA) navigacijsko-hidrografskoj specijalnosti. Godine 1986. postao je redoviti profesor na MVA-u. Na poslijediplomskom studiju, usmjerenja Kartografija na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predavao je 1987. kolegij Izabrana poglavlja iz topografske kartografije. Godine 1987. izabran je za znanstvenog savjetnika u HIRM-u gdje je iste godine i umirovljen. Objavio je više od 100 znanstvenih i stručnih radova, pa njegov cijeli opus zajedno s udžbenicima obuhvaća oko 120 naslova (monografija, rasprava, referata, članaka, prikaza knjiga, časopisa i karata te povijest Marine, recenzije udžbenika i drugih znanstvenih publikacija). Objavljivao je u Geodetskom listu, Mornaričkom glasniku, Hidrografskom godišnjaku, Slobodnoj Dalmaciji, It-novinama, Nedjeljnoj Dalmaciji i dr. Surađivao je na pisanju natuknica (članaka) iz kartografije, geodezije i hidrografije za Pomorsku i Vojnu enciklopediju te za Pomorski leksikon. U razdoblju od 1949. do 1967. izradio je originale 26 listova raznih vojnih karata mjerila 1:25 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:300 000, 1:1 000 000, 1:1 500 000. Od 1970. rukovodio je izradom pomorskih i navigacijskih karata i atlasa. Autor je obalne navigacijske karte 100-20 Dugi Otok-Zadar 1:100 000 koja je poslužila kao uzorak za oblikovanje drugih karata iz te serije. Osobno je konstruirao i oblikovao veći broj originala pomorskih i kopnenih karata, među kojima i četiri specijalne karte Jadrana mjerila 1:600 000. Pod njegovim je vodstvom 1980. dovršena serija od 16 obalnih navigacijskih karata Jadrana mjerila 1:100 000 što predstavlja veliko dostignuće hrvatske pomorske kartografije. U svojoj bogatoj kartografskoj praksi izradio je i prvu hrvatsku batimetrijsku kartu Jadrana. Posebno je bio angažiran na izdavanju faksimila najstarijih karata hrvatskog priobalnog područja Jadrana. Za potrebe Zavoda za katastar i geodetske poslove u Trogiru, Splitu i Imotskom obnovio je nekoliko starih austrougarskih planova mjerila 1:2880. Održao je cijeli niz javnih predavanja i sudjelovao u nizu radioemisija. Bio je istaknuti sudionik međunarodnih geodetskih manifestacija, delegat Saveza geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije na IV. savjetovanju o kartografiji u Dresdenu 1974, na VIII. međunarodnoj kartografskoj konferenciji u Moskvi 1976, na Nacionalnoj kartografskoj konferenciji u Sofiji 1978. i na XVII. međunarodnoj kartografskoj konferenciji u Barceloni 1995. Od odlaska u mirovinu surađivao je s raznim geodetskim organizacijama i drugim institucijama na radovima gdje su trebali njegovo veliko stručno iskustvo i savjete za rješavanje stručnih problema. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Hidrografski godišnjak do umirovljenja 1987, član redakcijskog odbora Geodetskog lista od 1987. te član Uredničkog odbora i Izdavačkog savjeta od 1991. Za rad u Savezu geodetskih inženjera i geometara (GIG) proglašen je 1973. zaslužnim članom Saveza GIG-a Hrvatske. Bio je potpredsjednik Društva GIG-a grada Sarajeva, potpredsjednik Saveza GIG-a Bosne i Hercegovine, tajnik i predsjednik Društva GIG-a Splita, član Predsjedništva Saveza GIG-a Hrvatske. Godine 1988. postao je dopisni član International Geographical Union. Bio je član Društva geodetskih inženjera i geometara, Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva u Splitu, Hrvatskog geodetskog društva, član Predsjedništva Udruge geodeta Zadarsko-kninske, Šibenske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. U razdoblju od 1955. do 1989. za svoj je rad odlikovan sa sedam odličja među kojima i ordenom rada. Najveće priznanje za njegov znanstveni, stručni, nastavni i društveni rad predstavlja nagrada za znanost koju mu je dodijelila Općina Split 1980.

DJELA: Uputstvo za kartografske radove na karti 1:25 000 (koautor). Vojnogeografski institut, Sarajevo 1961. - Topografski ključ za karte razmjera 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000 po Griniču (koautor). DSNO, VGI-7, Beograd 1962. - Primjena crtaćeg papira i plastičnih folija u izradi originala topografskih planova i karata krupnog razmjera 1:500-1:5000. Sarajevo 1963. - Izrada i reprodukcija geodetskih planova i karata, II. dio. Sarajevo 1964. - Montiranje naziva na izdavačkim originalima karata i planova. Savjetovanje o kartografiji, Beograd 1971, Zbornik radova. - Suvremeni postupak lijepljenja geografskih naziva na izdavačkim originalima karata i planova. Savjetovanje o kartografiji, Beograd 1971, Zbornik radova, str. 127-141. - Epikontinentalni pojas (koautor). 1974. - Kartografija (koautori: M. Peterca, N. Radošević i S. Milisavljević). Vojnogeografski institut, Beograd 1974. - Znaci i skraćenice na pomorskim kartama (koautor). Hidrografski institut, Split 1974. - Suvremeni način izrade originala geografskih naziva, magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1975. - Katalog pomorskih karata i navigacijskih publikacija (koautor). Hidrografski institut jugoslavenske ratne mornarice (JRM), Split 1976. - Kartografska istraživanja namijenjena hidrografskom premjeru otvorenog Jadrana Raydistom, disertacija. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1978. - Nova koncepcija u izradi serije pomorskih karata 1:300 000. Znanstveni skup povodom proslave 25. godina postojanja Zavoda za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1982, Zbornik radova, niz A, sv. 33, str. 87-98. - Geografski nazivi - važan element sadržaja svake pomorske karte. Savjetovanje o pitanjima standardizacije geografskih naziva u jezicima naroda i narodnosti SFRJ. Sarajevo 1984, Zbornik radova, str. 84-91. - Kriterij za konstrukciju serije pomorskih navigacijskih karata u Mercatorovoj kartografskoj projekciji s jedinstvenom konstrukcijskom širinom. 5. jugoslavensko savjetovanje o kartografiji. Novi Sad 1986, Zbornik radova I, str. 103-108. - Turistička karta Šibenske rivijere, 1:115 000 (koautor M. Đekić). 1987. - Turistička karta Kaštela, 1:40 000 (koautor P. Lovrić). 1989. - Turistički plan grada Splita, 1:10 000. 1993. - Turistički zemljovid XVII. županije "Splitsko-dalmatinska županija", 1:250 000. 1994. - Turistički plan grada Trogira, 1:25 000. 1996.

LIT.: I. Pažanin: Život i rad prof. dr. sc. Filipa Racetina (1928-1996). Geodetski list 1996, 3, str. 227-232. - D. Jurković: Karte i kartografi Šibenika i okolice, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996.