Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

BIRIN, Igor, geodet i kartograf (Vodice, 7. XI. 1952). Osnovnu školu završio je u Vodicama, a prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Šibeniku. Diplomirao je 1977. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručni ispit položio je 1978. Godine 1977. radio je kao pripravnik u Zavodu za višu geodeziju Geodetskog fakulteta na osnovnim geodetskim radovima obnove i dopune triangulancije srednjeg Jadrana te na obnovi i opažanju trigonometrijske test-mreže postavljene oko Opservatorija Hvar. Od 1978. radi u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta. Tehnički rukovoditelj Zavoda za kartografiju bio je 1991-96. i 1997-2000. Znatan dio njegove stručne djelatnosti vezan je uz rješavanje mogućnosti upotrebe podataka starih izmjera za potrebe suvremenog prostornog planiranja za potrebe šumarstva, statistike, poljoprivrede i sl. Sudjelovao je na znanstvenim skupovima i projektima te objavio znanstvene i stručne radove zajedno s drugim autorima. S koautorima ili suradnicima objavio je više od 50 karata i planova gradova u raznim mjerilima (Zadar, Šibenik, Makarska i dr.). Sve te karte izrađene su na osnovi službenih topografskih karata, a prilagođene su kao autokarte i za turističku upotrebu standardnog sadržaja i oblikovanja. Sudjelovao je na znanstvenom projektu Kartografija i geoinformacijski sustavi od 1991. do 1995. Član je Hrvatskog geodetskog društva. Nagrađen je Rektorovom nagradom ak. god. 1974/75. Dobio je diplomu u znak priznanja za uspješnu suradnju u znanstveno-nastavnoj i stručnoj djelatnosti te za afirmaciju fakulteta 1979.

DJELA: Katastarska karta 1:5000 - dopuna Osnovnoj državnoj karti (koautori: P. Lovrić, N. Frančula i R. Mileis). Savjetovanje o ulozi geodetske nauke i prakse u izgradnji i projektiranju gradskih kompleksa i naselja, Malinska 1981, Zbornik radova, str. 93-100. - Planovi gradova - najaktuelniji kartografski prikazi (koautori: P. Lovrić i Z. Križovan). Savjetovanje o ulozi geodetske nauke i prakse u izgradnji i projektiranju gradskih kompleksa i naselja, Malinska 1981, Zbornik radova, str. 109-115. - Izrada i umnožavanje Osnovne šumsko-gospodarske karte (koautori: L. Gracin i M. Kosek). 5. jugoslavensko savjetovanje o kartografiji, Novi Sad 1986, Zbornik radova, str. 31-36. - Grupiranje tematskih karata na osnovi oblika i sredstava kartografskog prikaza i njihovi termini (koautor P. Lovrić). 5. jugoslavensko savjetovanje o kartografiji, Novi Sad 1986, Zbornik radova, str. 131-145. - Otok Murter i Nacionalni park Kornati, Kartografski prikaz otoka Murtera u mjerilu 1:20 000, Nacionalnog parka Kornati u mjerilu 1:50 000 i naselja Murter, Tisno, Trtina, Jezera u mjerilu 1:6000. 1991. - Republika Hrvatska - Narodnosna karta općina B. Manastir, Osijek, Vinkovci, Vukovar, Županja, Kartografski prikaz većinskog stanovništva po naseljima u mjerilu 1:200 000. Hrvatski informativni centar, Zagreb 1992. - Nacionalni park Kornati, Kartografski prikaz Nacionalnog parka Kornati u mjerilu 1:500 000. Nacionalni park Kornati, 1994. - Karta Republike Hrvatske, Zagreb-Zadar u mjerilu 1:500 000. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 1995. - Narodnosna karta naselja Bosanske Posavine u mjerilu 1:200 000. REIMA d.o.o., Zagreb 1995. - Karta Murter-Pirovac u mjerilu 1:20 000. Turistička zajednica općine Tisno, Murter-Kornati, Betina, Jezera, Pirovac, 1996. - Karta Županije šibenske u mjerilu 1:100 000. Hrvatska turistička zajednica, 1996. - Planovi gradova i naselja u raznim mjerilima: Čakovec, Karlovac, Makarska, Osijek, Rijeka, Slavonski Brod, Šibenik, Zadar i dr. (koautor).

LIT.: D. Jurković: Karte i kartografi Šibenika i okolice, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - D. Križanac: Kartografi Zavoda za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1985-1995, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - R. Gutzmirtl: Hrvatski kartografi u istočnoj Slavoniji, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998.